Finspångs Tekniska Verk AB


Finspångs Tekniska Verk AB är ett helägt kommunalt bolag med ett femtiotal anställda. Vår uppgift är att förse dig som kund med värme, komfortkyla, vatten, avlopp och avfallshantering – på ett ekonomiskt och miljömässigt bra sätt. Vi sköter även kommunens parker och vägar.

För sju år sedan certifierade vi oss enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att hela företaget förstår och arbetar mot samma mål för kvalitet och miljö. Det handlar om allt från hur vi svarar i telefonen och hanterar driftstörningar, till hur vi kan bli mer effektiva och minska miljöpåverkan.

Finspångs Tekniska ansvarar för

  • produktion och leverans av fjärrvärme och fjärrkyla till Finspångs tätort
  • den kommunala vattenproduktionen och avloppshanteringen
  • avfallshantering inom kommunen
  • skötsel av kommunens parker och vägar

Affärsidé

Finspångs Tekniska Verk erbjuder kunderna i Finspångs kommun ekonomiskt och miljömässigt goda lösningar på behovet av värme, vatten och avfallshantering. Finspångs Tekniska Verk hittar och skapar varaktiga mervärden genom aktiva kundkontakter.

Vision

”FINSPÅNGS TEKNISKA VERK UTVECKLAR STABILA MERVÄRDEN FÖR FRAMTIDA GENERATIONER”

Vi har byggt ut fjärrvärmenätet i Finspång sedan mitten av 1980-talet och har nu cirka 18 ledningsmil totalt. Idag har nära 900 fastigheter i Finspångs tätort fjärrvärme som uppvärmningskälla. Fjärrvärmen produceras i värmeverket där vi eldar främst hushållssopor (8 000 ton hushållsavfall från Finspång plus 22 000 ton hushållsavfall från andra kommuner), källsorterat avfall från industrier och byggprojekt, rester från skogsbruk (22 000 ton) samt överskottsvärme från SSAB. Vi kan också använda det varma vattnet att driva kylmaskiner och på så sätt erbjuda komfortkyla till fastigheter och industrier i Finspångs tätort.
Värmeverkets effektiva förbränning minskar utsläppen av koloxid i Finspång med ca 45 000 ton årligen.

Miljö- och kvalitetspolicy för Finspångs Tekniska Verk

Ha en helhetssyn på hur verksamheten påverkar miljön

Vi ska ständigt förbättra vårt arbetssätt och sträva mot miljöanpassad produktion av värme, komfortkyla och dricksvatten, rening av avloppsvatten och omhändertagande av avfall. Vi ska använda resurser effektivt, där så är tillämpligt välja material med låg miljöbelastning och ställa krav på leverantörer. Genom kontinuerlig mätning och proaktivt handlande ska vi i möjligaste mån förhindra föroreningar.

Ha nöjda kunder samt tillhandahålla relevant miljöinformation

Vi ska ha en hög kundservicenivå med god tillgänglighet och kommunikation gentemot kunden. Vi ska ständigt sträva efter att förbättra kundnöjdheten inom våra verksamhetsområden med hjälp av kundundersökningar. Vi ska tillhandahålla relevant miljöinformation till kunden för främjande av ökad miljömedvetenhet om energi-, vatten- och avfallsfrågor.

Ha nöjd och miljömedveten personal

Vi ska arbeta för en positiv och trivsam arbetsmiljö för vår personal där ständig förbättring sker med hjälp av medarbetarenkät. Personalen ska ha goda kunskaper om verksamhetens miljöpåverkan och miljöarbete vilket säkerställs genom kontinuerlig miljöutbildning och kommunikation.

Betrakta lagar och andra krav som miniminivåer för vårt miljöarbete

Vi ska bedriva vår verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar, krav, tillstånd och direktiv. I tillämpliga fall ska miljöambitionerna vara högre ställda än vad lagstiftningen kräver.

Vi har en gedigen kunskapsbas inom företaget. Utöver den personal som sköter kommunens vattenverk, avloppsreningsverk, parker och vägar, avfallshantering, fjärrvärme och fjärrkyla har vi företagsgemensamma resurser. Vår tekniska avdelning utför bland annat inmätningar och utsättningar i samband med nybyggnationer och ombyggnationer av fastigheter i kommunen. De upprättar bygghandlingar och anbudshandlingar för markarbeten för vatten-, avlopps och fjärrvärmeledningar samt för gatubelysningen. De utför fältmätning, inventering, inmätning och kartritning över ledningsnäten för vatten och avlopp, fjärrvärme och bredband i kommunen. Vi har en entreprenadavdelning som sköter Finspångs kommuns parker, gator och vägar, underhåll och skötsel av vatten- och avloppsnätet, samt nyanläggnings- och saneringsarbeten på vatten- och avloppsnätet. Vår administrativa avdelning hanterar bokföring och budget, fakturering och kundtjänst.

Företagsfakta

Finspångs Tekniska Verk omsatte 165 Mkr (2013) och 161 Mkr (2012) och har ett femtiotal anställda.

Finspångs Tekniska Verk
Norrköpingsvägen 32
612 80 Finspång

Telefon: 0122-851 80
E-post: kundtjanst@finspangstekniskaverk.se

www.finspangstekniskaverk.se